inpos
Дисертаційні дослідження Студентські роботи Бізнес-інформація
українська русский
Google

Курс лекций по социально-экономическому прогнозированию
Економiка пiдприємства / С. Ю. Вiгуржинська
Словник страхових термінів
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ / В.М. Кампо
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (Конспект лекцій) / Пономаренко Є.Д.
 • Тема 1. ЗНАЧЕННЯ Й ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
 • Тема 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
 • Тема 3. ПОКАЗНИКИ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 • Тема 4. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
 • Тема 5. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
 • Тема 6. АНАЛІЗ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 • Тема 7. АНАЛІЗ ВХІДНИХ І ВИХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
 • Тема 8. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 • Тема 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ (ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВА
 • Тема 10. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ (ОБОРТНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВА
 • Тема 11. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
 • Тема 12 МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 • ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ / Г.О.Доленко, В.А.Заславський, О.О.Тимашов
  Короткий термінологічний словник програміста
  Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. Козубовської І.І., Мигович І.І.
  Системи технологій / С.М.Черствий
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ЕКОНОМІСТА
  ЭКОНОМИКА И ПРАВО (ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ)
  Цивільне процесуальне право / Опорний конспект лекцій
  Державне будівництво і місцеве самоврядування / Колодій А. М., Олійник А. Ю.
  Теорія держави і права: Підручник / Скакун О.Ф.
  Логіка. Навчально-методичний посібник / В.В.Бурега
  Об'єднання підприємств. Короткий курс лекцій
  Економічна діагностика. Опорний конспект лекцій
  Законодавство України про інтелектуальну власність
  МЕНЕДЖМЕНТ / И.Н. Герчикова
  Диссертации (Российская Федерация. Полный перечень с возможностью электронного доступа)
  Получить диссертацию/отримати дисертацію
  карта 


  Тема 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ (ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВА

  ***********************************************************************

  Шановні відвідувачі нашого сайту!

  Викладені тут матеріали призначені суто для ознайомлення та вивчення. Комерційне використання (в тому числі – продаж, тиражування, плагіат тощо) забороняється. Незаконне (без згоди автора чи іншого правоволодільця) використання частин текстів або повних текстів творів є злочином і карається, відповідно до законодавства України.

  Для замовлення підготовки

  дисертаційної, дипломної,  курсової, реферативної, контрольної

  чи іншої роботи, звертайтеся, будь ласка, за:

  адресою: м. Київ, вул. Вел.Васильківська (Червоноармійська), 92, 1 поверх,

  телефонами: (044)353-20-62, 331-63-53,

  e-mail: info@inpos.com.ua

  ***********************************************************************

  1. Сутність фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану.

  2. Основні показники фінансової стійкості підприємства: відношення довгострокової заборгованості до акціонерного (власного) капіталу; відношення власного капіталу до підсумку балансу, коефіцієнт фінансового лівериджу, коефіцієнт покриття процентів.

  3. Оцінка показників фінансової стійкості .

   

  Мета лекції.

  Вив чення основних понять, що характеризують фінансову стійкість підприємства та оволодіння методикою їх аналізу.

   

   

  1. Сутність фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану.

   

  Фінансова стійкість – характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі використовуваних фінансових засобів.

   

  Фінансова стійкість відбиває рівень ризику діяльності компанії і її залежності від позикового капіталу.

   

  За результатами розрахунків фінансової стійкості можна зробити висновки:

  • про інтенсивність використання позикових засобів;

  • про ступінь залежності від короткострокових зобов'язань;

  • про рівень довгострокової стійкості компанії без позикових засобів.

   

  Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

   

  2. Основні показники фінансової стійкості підприємства

   

  Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів):

  • коефіцієнта фінансової незалежності (автономії);
  • коефіцієнта фінансування;
  • коефіцієнта фінансового лівериджу;
  • коефіцієнта покриття процентів;
  • коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами;
  • коефіцієнта маневреності власного капіталу.

   

  Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

  Частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів повинна бути не меншою 50%, тобто коефіцієнт незалежності >= 0,5.

  Коефіцієнт незалежності характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних активів, його незалежність від позикових джерел.

  Чим нижче значення коефіцієнта, тим вище ризик неплатоспроможності. Низьке значення коефіцієнта говорить про можливість дефіциту грошових коштів.

   

  Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

  Коефіцієнт фінансування повинен бути меншим 1,0.

   

  Коефіцієнт фінансового лівериджу розраховується як співвідношення довгострокового позикового капіталу і власного капіталу.

  Показник фінансового лівериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов'язань.

   

  Коефіцієнт покриття процентів - відношення чистого прибутку до виплати процентів і податків до процентних виплат.

  Характеризує ступінь захищеності кредиторів від несплати процентів за наданий кредит і демонструє, в скільки разів зароблені підприємством протягом звітного періоду кошти перевищують суму процентів позики.

   

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення величини чистого оборотного (робочого) капіталу до величини оборотних активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.

  Робочий капітал - різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями, тобто він складається з частини оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань.

   

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

   

  3. Оцінка показників фінансової стійкості

   

  Аналіз фінансової стійкості повинний показати наявність чи відсутність у підприємства можливостей по залученню додаткових позикових засобів, здатність погасити поточні зобов'язання за рахунок активів різного ступеня ліквідності.

  Основним може бути аналіз коефіцієнта фінансової незалежності, інші коефіцієнти дають додатковий матеріал для аналізу.

   

  Про який запас міцності свідчить рівень власного капіталу (коефіцієнт фінансової незалежності) підприємства?

  Підприємство характеризується

  значним запасом міцності (> 0,5)

  незначним запасом міцності (0 < - <= 0,5)

  вкрай низьким запасом міцності (<= 0)

   

  Чи має підприємство можливості по залученню додаткових позикових засобів без ризику утрати фінансової стійкості? Як змінилася ситуація на кінець аналізованого періоду?

   

  Аналіз рівня власного капіталу на початок періоду дозволяє виявити:

  широкі можливості залучення додаткових позикових засобів без ризику втрати фінансової стійкості (> 0,5)

  обмежені можливості залучення додаткових позикових засобів без ризику втрати фінансової стійкості (0<--<= 0,5)

  відсутність можливостей залучення додаткових позикових засобів без ризику втрати фінансової стійкості (<= 0)

  ***********************************************************************

  Шановні відвідувачі нашого сайту! Окремі структурні частини тексту (формули, таблиці, малюнки тощо) можуть бути відсутні в його електронній версії. Для отримання повної версії тексту, що Вас зацікавив, а також - для замовлення підготовки

  дисертаційної, дипломної,  курсової, реферативної, контрольної

  чи іншої роботи, звертайтеся, будь ласка, за:  

  адресою: м. Київ, вул. Вел.Васильківська (Червоноармійська), 92, 1 поверх,

  телефонами: (044)353-20-62, 331-63-53,

  e-mail: info@inpos.com.ua

   

  Назад

  Далі

   

  КОНТАКТИ

  Перейти...  ГОТОВІ РОБОТИ

  Перейти  НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ

  Переглянути...


  all right reserved INPOS ©

  by avtostopom ©